Internationale Hundeausstellung Tulln - Bundessieger, 25.09.2004

Richter: Franz Zimmermann (A)

 

Hund Halter Bewertung
Jugendklasse Rüden
Ihlobo of Ka Ul Li's Ridges
ÖHZB RhR 612
*12.07.2003
V: Bango Leoridge
M: Emba of Ka ul Li's Ridges
Z: Ulrike Lichtenauer
Rudolf Ivansich V 1
Bundesjugend-
sieger
Golmo Webers Cullian
ÖHZB/RhR 638
*17.12.2003
V: Xero of Pumalanga
M: Zita delle cime Bianche
Z: Weber Monika
Clemens Weber SG 2
Frederick Saranga
CLP/RR/3007
*21.08.2003
V: Delel Rodry
M: Bessy Saranga
Z: Nabelek Jan
Norbert Pelc SG 3
Kweli Busara Dandaloo-Mmufasa
ÖHZB RhR i.E
*05.08.2003
V: Umvuchta Matobo of Shangani
M: Kweli Busara Akiba
Z: Machnik Stephanie
Esther Kletzer G
Mavunguela's Ulu Ubangi
ÖHZB RhR 606
*16.06.2003
V: Heshima Ya Kimba Cajune
M: Fungulwe of Ka Ul Li's Ridges
Z: Susanne Ubl
Kainz/Hrdy G
Vuma Ayaba
HR 10139 RR
*20.12.2003
V: Jockular Jamal Aquamarin
M: Nandi Ayaba
Z: Ina Blagojevic
Blagojevic/
Cardaci
fehlt
Zwischenklasse Rüden
Mbuyo Azibo
ÖHZB RhR 570
*23.02.2003
V: Chilolo Super Cool
M: Sibanda's Kimba
Z: Rudolf Hauck
Eva Pani V 1
CACA
Aston Mobuluto
ÖHZB RhR 604
*30.01.2003
V: Mehanna's Mataco
M: Muriel Rhodana
Z: Povolny
Ziegler Thomas SG 2
Ye Japha Drago
VDH03/1093342
*30.04.2003
V: Jukseiriver Jason of Watermill
M: Glenaholm Jolly Jinx
Z: Obschernicat
Marcinowski
Mike
SG 3
Tu'umas Kigoma
ÖHZB RhR 598
*11.03.2003
V: Gabaza's Cabo
M: Akina von Treubach
Z: Drumm Karla u. Wolfgang
Hofer Michael G
Championklasse Rüden
Ye Japha Banjoko
VHD 01/1092573
*11.10.2001
V: Vizara Shemesh of Shabani
M: Glennaholm Jolly Jinx
Z: Obschernicat
Obschenicat/
Will
V 1
CACA
Pingu Ayaba
HR 10047 RR
*21.02.1999
V: Danouk de Sauvayre
M: Kwena Ayaba
Z: Blagojevic Ina
Blagojevic Ina V 2
res CACA
Ye Japha Asali
VDH0101/1092281
*06.02.2001
V. Tatsfield Redregent Bandit
M: Rim Fre Shadie
Z: Obschernicat
Marcinowski Mike V 3
Offene Klasse Rüden
Rachral Ambyomi Hintza
NHSB 2413052
*14.05.2002
V: Mswati's Mwanameotapa
M: Jockular Rachal a Thamani
Z: Petras-Spätjens Lianne
Altrogge
Thomas u. Sylvia
V 1
CACA
CACIB
BOS
Bundessieger
African Redstone Berry
ÖHZB RhR 433
*24.02.2000
V: Sarula Forosi
M: African Fata Morgana
Z: Böti Josef
Mäder Regina V 2
res CACA
res CACIB
Ascot Alta Mirano
CMKU/RR/2479/02
*20.06.2002
V: Amal Silesian Harta
M: Agnieszka Viva Christo
Z: Stary Josef
Vlcek Marek V 3
Mbongani's Denys
ÖHZB RhR 509
*20.06.2001
V: Aakemba King Astor Gi Fumo
M. Carlana Candy
Z: Mag. Katja Vogelsinger
Dr. Brigitta Edengruber SG 4
Musambani Akiro
VDH01/1092443
*20.05.2001
V: Amal Silesian Harta
M: Loohoowo Bokima
Z: Schatterny Henry
Breitner Roland SG
Thokoza to Sambo
NHSB 2395735
*04.05.2002
V: Thokoza Azibo
M: Kimani´s Image of Thokoza
Z: Hellebrekers/Hulzenga
Marek Georg SG
Jüngstenklasse Hündinnen
Karoskloof Jubela Kibibi
ÖHZB RhR i.E.
*31.01.2004
V: Umjumi Duma
M: Karoskloof TT Thandeka
Z: Arno van Wyk
Lichtenauer Ulrike vv
Kulima Shemsa
ÖHZB RhR i.E.
*30.12.2003
V: Kulima Jabuza
M: Kulima Yentle
Z: Van Heerden Obre
Weissböck Peter vv
Jugendklasse Hündinnen
Ye Japha Diara
VDH 031093346
*30.04.2003
V: Jukseiriver Jason of Watermill
M: Glenaholm Jolly Jinx
Z: Obschernicat Familie
Obschernicat/Rauch V 1
Bundesjugend-
siegerin
Chakanyuka
ÖHZB RhR i.E.
*17.12.2003
V: Xero of Pumalanga
M: Zita delle cime Bianche
Z: Weber Reinhard Dr.
Mäder Horst & Tina SG 2
Eshe od Kremence
CLP/RR/2775
*03.04.2003
V: Delel Rodyry
M: Aris z Ludovskeho Dvora
Z: Lendnova Helena
Brabec Josef SG 3
Unika Ayaba
HR10135 RR
*05.08.2003
V: Osei Ayaba
M: Retta Ayaba
Z: Blagojevic Ina
Cardaci/Obitelj fehlt
Urbi Sheyla Ayaba
ÖHZB RhR 650
*05.08.2003
V: Osei Ayaba
M: Retta Ayaba
Z: Blagojevic Ina
Fleischmann Markus fehlt
Zwischenklasse Hündinnen
Ye Japha Diketi
VDH 031093347
*30.04.2003
V: Jukseiriver Jason of Watermill
M: Glenaholm Jolly Jinx
Z: Obschernicat Familie
Obschernicat/
Will
V 1
CACA
Betsy Rose z Tikovickeho Vrsku
CLP/RR/2760
*28.03.2003
V: Chipangali's Kadani
M: Amazonka Viva Christo
Z: Humlickova Eva
Helesicova Jana SG 2
Tu'umas Kianga
ÖHZB RhR 597
*11.03.2003
V: Gabaza's Cabo
M: Akina von Treubach
Z: Drumm Karla u. Wolfgang
Drumm Karla SG 3
Bianca Rose z Tikovickeho Vrsku
CLP/RR/2761 *28.03.2003
V: Chipangali´s Kadani
M: Amazonka Viva Christo
Z: Humlickova Eva" Drutikova Tatiana
  SG 4
Championklasse Hündinnen
Macumazahn Tusani Pearl
SPKP 733
*29.04.2002
V: Ozrhode Ari Mystic Fate E.T
M: Macumazahn Pearl Jam
Z: Edgar
Tusanova
Monika
V 1
CACA
CACIB
BOB
Bundessieger
Fransi Sarah ze Sulicke Tvrze
CMKU 2111/01
*03.09.2001
V: Lord David Ropotamo
M: Ela Maria ze Sulicke Tvrze
Z: Stanislava Janicka
Hosik Radomil V 2
res CACA
res. CACIB
Ye Japha Asabi
VDH01/1092285
*06.02.2001
V. Tatsfield Redregent Bandit
M: Rim Fre Shadie
Z: Obschernicat
Obschenicat/
Will
V 3
Pretty Polly Ropotamo
CMUK 1908/01
*27.02.2001
V: Lord David Ropotamo
M: Bessy z Lukovskeho Dvora
Z: Viktorinova Martina
Victorinova
Martina
V 4
Haila z Lukovskeho Dvora
CMUK/RR/2147/01
*12.10.2001
V: Adam z Bledeho Udoli
M: Arin Turanka
Z: Ing. Petr Kotera
Hanacek Jindrich V
Terrouges Thembi
CMKU/RR/1986/01
*15.04.2000
V: Cartouche Baneka
M: Kleinbolagi M'Khosigari of Therrouges
Z: Beyers
Krejci Petra V
Querida Ropotamo
CMKU/RR/2016/01
*15.05.2001
V: Lord David Ropotamo
M: Kincsem Ropotamo
Z: Viktorinova Martina
Dronski Patrik fehlt
Thokoza Meranga
NHSB 2330050
*15.11.2000
V: That's Why he is Wa-Wa
M: Thokoza
Z: Hellebrekers/Hulzenga
Marek Georg fehlt
Kinyemi Anzi A'Fora
DKK 07360/99
*14.04.1999
V: Aakemba King AstorGi'Fumo
M: Zumeli's Anzika
Z: Nicolic/Kjaersgaard
Nicolic/Kjaersgaard fehlt
Twiny Ayaba
HR 10128 Rr
*06.09.2001
V: Jockular Jamal Aquamarin
M: Nandi Ayaba
Z: Blagojevic Ina
Blagojevic Ina fehlt
Offene Klasse Hündinnen
Macumazhan Malawi Magic
SPKP 702
*03.01.2002
V: Caprivi Asgood as he Gets
M: Macumazahn Miss Shagwell
Z: Edgar
Tusanova Monika V 1
CACA
Mukele Mbembe's Batuuli
ÖHZB RhR 587
*08.03.2003
V: Wellness dell cime Biance
M: Dee-Anne Goldie Red
Z: Schilder Karin
Schilder Karin V 2
res CACA
Ye Japha Bashima
ÖHZB RhR 522
*11.10.2001
V: Vizara Shemesh of Shabani
M: Glenaholm Jolly Jinx
Z: Obschernicat Peter
Rauch Birgit V 3
Glennaholm Jagluiperd
KUSA BT 014474
*07.011.2001
V: Glennaholm Brigandman
M: Glennaholm Jinks
Z: Venter Laura"
Kremer Pricsa V 4
Bukavu-Bawu Garissa
Met.Rhod:R 630/02
*02.04.2002
V: Ador Bukama
M: Bukavu Bashaba
Z: Acsay Lajos
Mittermaier Günther fehlt
Runa the Blissful Spirit of Ishtar
LOE 1342353
*15.10.2002
V: Makamo delle cime Bianche
M: Shangani Patana Dunia
Z: Tornemann/Bade
Cardaci/Obitelj fehlt
Titilayo Ayaba
Hr 10124 RR
*06.09.2001
V: Jockular Jamal Aquamarin
M: Nandi Ayaba
Z: Blagojevic Ina
Blagojevic Ina fehlt
Veteranenklasse Hündinnen
Bendy z Vrboveckeho Mlyna
CMKU/RR/393/96
*03.03.1996
V: Simba of Bo Kama
M: Bendts Kayama
Z: Kykodymova Jitka"
Nabelek Jan V 1
Chic Maribel Ropotamo
CMKU 474/96/99
*27.07.1996
V: Habenda Jayprr of Janak
M: Merigal's Elanda
Z: Viktorinova Martina
Viktorinova Martina V 2

Nach oben