29.03. Berlin

Richter: Herr. J. Hiddes (NL)

 

Hund Halter Bewertung
Ehrenklasse Rüden
Johokwe Kofie
*07-03-1997
V: Ch. Makaranga Famous Chaka
M: Ch. Johokwe Jenny
Z: Brook-Risse
B. Angele fehlt
Jugendklasse Rüden
Mhondoro Cazou
*08.04.02
V: Chipangali's Kamani
M: Kulima Shaya
Z: Basilius
M. Off V 1
JCAC
Kuzonga's Aurelijus
*02.04.02
V: Rex Ventors Akeron
M: Hunting Choir's Issa
Z: Nielsen
J.-A. Nielsen V 2
Chester-Willy v. Rekkas Holzhütte
*30.05.02
V: Lionhunt Dayimane Umvuma
M: Goldie Emma Rhodana
Z: Indorf
H. Drubetzkoj SG 3
Kuzonga's Ambar
*02.04.02
V: Rex Ventors Akeron
M: Hunting Choir's Issa
Z: Nielsen
B. Vöge SG 4
Welenga Efex
V: Merlin v.h. Maasjesfles
M: Ubangi's Kilva
Z: Pelzer
S. Brüne SG
Umlingani Aireus
*11.02.02
V: Thaba Zimbi
M: Tau Marinda
Z: Ferreira
S. & R. Schöer SG
Shalanga Bashiri
*05.02.02
V: Chipangali's Kamani
M: Zungwini Anea
Z: Kampf
M. & D. Turan SG
Lewanika BaMukondisi
V: Witches Lecreme's Trick
M: Ikimba Puuma
Z: Lauridson
Prokopp/Kryszkiewcz SG
Cisco v. d. Kalahari Wüste
V: Merlin v.h. Maasjesfles
M: Ekundo Mavindo Akira
Z: Stietz
Golle/Maier SG
Ukunda Fakota
*28-05-2002
V: Zungwini Flash
M: Ukunda Celine
F: Seine
H. Seine fehlt
Mhondoro Chanzi of Chikomo Munda
*08.04.02
V: Chipangali's Kamani
M: Kulima Shaya
Z: Basilius
Dr. N. Heinrich G
Ihatila Branco
*12.04.02
V: Rodanof Nyasalaland
M: Alkia's Wanna Ashara
Z: Grimm
P. Bocksnick G
Calibre Maqhuzu
*03.10.01
V: Calibre Wildgoose Chase
M: Calibre Coup de Gase
Z: Stramrood
S. Peschke G
Shalanga Bikila Kamani
*05.02.02
V: Chipangali's Kamani
M: Zungwini Anea
Z: Kampf
M. Cholewa G
Bintaki-Mala Akili Maji Sabi-Sun
*28.05.02
V: Kisangani Akidu
M: Heshima Ya Kimba Bintaki-Mala
Z: Möller
B. Knobloch G
Chico vom Rothensande
*28.01.02
V: Witches LeCreme's Trick
M: Baganda Gesa
Z: v. Ahlefeld
B. v. Hettinga GGD
Heshima ya Kimba Duma Asamoah
*09.06.02
V: Bango Leoridge
M: Heshima ya Kimba Ashari
Z: Jendrychowski
N. Wilde fehlt
Championklasse Rüden
Kapoba's Zalog-Xarit
*10.09.98
V.: Zumeli's Ajabu
M.: Elanda von Fürstenbach
Z.: Pointer
S. & H. Dilk V 1
CAC
Merlin v.h. Maasjesfles
*31.01.00
V: Mswati's Goliat Bogolo
M: Kiboto Kikoto v.h. Maasjesfles
Z: Butselaar
O. Pohlmann V 2
Res. CAC
Amal Silesian Harta
*10.05.1998
V: Gino z Africke Savany
M: Amalka Brezovsky Hajek
Z: Vojtek
Ing. D. Foltan V 3
Ye Japha Asali
* 06.02.2001
V.: Tatsfield Redregentbandit
M.: Rim Fire Shadie
Z.: Obschernicat
I. Kendzorra &
M. Marcinowski
V 4
Rhodan of Nyassalaland
*19.09.98
V: Rydgeway African Hunter
M: Kupa
Z: de Vries
S. Janda V
Offene Klasse Rüden
Karoskloof TT Simply Red
of Heshima ya Kimba
*21.11.01
V: Pronkberg Timba
M: Ch. Nomvuyo Zuru Thandi of Karoskloof
Z: v. Wyk
Jendrychowski/
Schmidt
V 1
CAC
CAC-DZRR CACIB
 
Zungwini Flash
*18.04.00
V: Besal Fatoka
M: Zungwini Beauty
Z: Zühlke
H. Leder V 2
Res.CAC
Res. CAC-DZRR
Res. CACIB
 
Diamondridge Diplomat
*12.03.99
V: Aakemba
M: Diamondridge Royal Gold
Z: Barnett
M. Lantz V 3
Apollo of the Composure of Hunting
*04.11.01
V: Danest Tjabo Letsatsi
M: Ekundu Mavindo Bora
Z: Stoll
Schädel/Ausmeier V 4
Lionhunt Jabula Baganda
*11.07.2001
V: Glenaholm Judge of Lionhunt
M: M: Ismara Tuli Yankee of Lionhunt
Z: Biber
G. Buse V
Kigoma Assim
*06.03.01
V: Baganda Halim
M: Umvuma Kima
Z: Seltmann
H. & A. Jünemann V
Hiramba's Ajabu
*01.11.99
V: Helderydge Chivi
M: Abeokuta Kana
Z: Buchhagen
Pohl/Reumann V
Johokwe Mungo Chaka
*23.02.00
V: Kobus van Nyassaland
M: Ch. Johokwe Jenny
Z: Brook-Risse
R. Brook-Risse V
Macory's Akondo
*14.11.97
V: Rydgeway African Hunter
M: Eichenbrook Dakota
Z: Lux
S. Brusch V
Babou von Rekkas Holzhütte
*09.05.01
V: Lionhunt Dayimane Umvuma
M: Goldie Emma Rhodana
Z: Indorf
D. Corak V
Casper Bohemia Gold
*26.05.1999
V: Atte Rhodyry
M: Enji Ropotamo
Z: B. Vaculova
Ing. D. Foltan V
Shalanga Asimba
*08.07.99
V: Ridgeway African Hunter
M: Zungwini Anea
Z: Kampf
Kampf SG
Bukavu Edwin
*15.03.01
V: African Fata Morgana Bukana
M: Bukara Bashaba
Z: Acsay
M. Kirchner SG
Masi Bindi Elif
*05.09.01
V: Rodan of Nyasalaland
M: Masi Bindi Abalisa
Z: Kroll
Voigt/Adler SG
Masi Bindi Effendi
*05.09.01
V: Rodan of Nyasalaland
M: Masi Bindi Abalisa
Z: Kroll
K. Hackel G
Clif Saranga
*07.05.2001
V: Lord David Ropotamo
M: Bendy vo Vrbovecky Mlyn
Z: Nabélek
M. & J. Panniger fehlt
Lionhunt Fana Simba
*03.10.00
V: Glenaholm Judge of Lionhunt
M: Ishara Kumari of Lionhunt
Z: Biber
C. Cruse fehlt
Haiba Kaisson Akeem El Munthana
*19.12.00
V: CH. Ridgeway African Hunter
M: Marusha
Z: N. Foschum
Ch. Kesseböhmer fehlt
Jugendklasse Hündinnen
Umvuma Wanja
*05-04-2002
V: Ch. Lionhunt Dayimane Umvuma
M: Umvuma Endasha
F: A. Müller
A. Müller V 1
Jugend-CAC
Marigal Pendeka
*01.06.02
V: Chiolo Super Cool
M: Baganda Galilea Merigal
Z: E. Pestalozzi
Dr. V. Brosig-Mohr V 2
Shalanga Bijou
*05.02.02
V: Chipangali's Kamani of Utonga
M: Zungwini Anea
Z: Kampf
D. u. D. Schütz V 3
Mairangi Fabaya
*05.06.02
V: Lionhund Dayimane Umvuma
M: Baganda Ijumaa
Z: Dreyer
B. Dreyer SG 4
Masi Bindi Ghofira
*17.04.02
V: Rodan of Nyasalaland
M: Alhanna of Styrian Roseridge
Z: Kroll
H. Eichhorn SG
Chadi Watani
*04.02.02
V: Amani Mosi-oa-Tunja
M: Ashara Watani
Z: Oehler
W. & Chr. Müller SG
Missie of Ginba's Hero
*20.04.2002
V: thokoza Azibo
M: Demba
Z: H. Hebels
P. Stracke SG
Cheryll Serabi of Danntrig
*03.02.02
V: Entle Spho of Danntrig
M: Tish Mataz
Z: Louw
Chr. u. P. Hohl SG
Mairangi Fakima
*05.06.02
V: Lionhund Dayimane Umvuma
M: Baganda Ijumaa
Z: Dreyer
T. Pohl SG
Ukunda Femi
*28.05.2002
V: Zungwini Flash
M: Ukunda Celine
Z: H. Steine
B. & St. David SG
Ukunda Felice
*28-05-2002
V: Zungwini Flash
M: Ukunda Celine
Z: Seine
H. Seine SG
Zumeli's Dayimani
*23.02.02
V: Leoridge Bango
M: Zumeli's Chekesha
Z: S. Holmgaard
S. Holmgaard SG
Kuzonga's Amy
*02.04.02
V: Rex Ventors Akeron
M: Hunting Choir's Issa
Z: Nielsen
J.A. Nielsen SG
Shalanga Banjana
*05.02.02
V: Chipangali's Kamani
M: Zungwini Anea
Z: Kampf
K. Kruse SG
Bukeka Inja Bakira
*10.10.01
V: Baganda Halim
M: Mairangi Baringa
Z: A. Claus 
Diedrichs/
Schmidt
SG
Bintaki-Mala Auya Malelane Shakarri
*28.05.02
V: Kisangani Akidu
M: Heshima Ya Kimba Bintaki-Mala
Z: Möller
S. Nedlitz SG
Masi Bindi Farida
*10.02.02
V: Helderydge Chivi
M: Schiwa Shingalana
Z: Kroll
A. Mädler G
Masi Bindi Fanoli
*10.02.02
V: Helderydge Chivi
M: Schiwa Shingalana
Z: Kroll
R. Mock fehlt
Masi Bindi Gusana
*17.04.02
V: Rodan of Nyasalaland
M: Alhanna of Styrian Roseridge
Z: Kroll
A. Vogel fehlt
Championklasse Hündinnen
Haiba Kaisoon A Sun Beams Gentle
*19.02.00
V: Ch. Rydgeway African Hunter
M: Marusha
Z: Nicolette Foschum
c. Hörster V 1
Daphne-Kimba Von Müller's Wonda
*05-05-1999
V: Umhlandla Itsche Lesichotho
M: Umuuma Wonda
Z: H. Müller
Overhage/
M. Schmidt
fehlt
Offene Klasse Hündinnen
Kamnene Ijumaa
*12.02.01
V: Johokwe Kofie
M: That's why is Wia-Yaguma
Z: M. E. Kolff
O. Pohlmann V 1
CAC
CAC-DZRR
CACIB
BOB
Ntchwaidumela Audacia Minora
* 11.10.01
V: Cheyenne of Ka-ul-li's Ridges
M: Heshima y Kimba Bahati
Z: Hofstaedt
Hofstaedt V 2
Stenänga Gwai d'Aqua
*10.09.01
V: Lionhunt Dayimane Umvuma
M: Abombos Aqua
Z: Lantz
G. Gretzer
c/o Lantz
V 3
Bella Kira v. Rekkas Holzhütte
*09.05.01
V: Lionhunt Dayimane Umvuma
M: Goldie Emma Rhodana
Z: Indorf
R. Indorf V 4
Ihatila Aminah 
* 05.06.00
V: Bakari v. Döllnitztal
M: Alkiah's Waana Ashara
Z: Grimm
Grimm V
Masi Bindi Enschy
*05.09.01
V: Rodan of Nyasalaland
M: Masi Bindi Abalisa
Z: Manfred Kroll
K.H. Kupka V
Masi Bindi Ewoni
*05.09.01
V: Rodan of Nyasalaland
M: Masi Bindi Abalisa
Z: Manfred Kroll
Schramm/Klemm V
Shangani Shikamana Huba
*13.11.01
V: Umvutcha Matobo
M: Shangani Askari
Z: Blumberg
C. u. P. Burfeindt V
Ye Japha Bishara
*11.10.01
V: Vizara Shemesh of Shabani
M: Glenaholm Jolly Jinx
Z: Obschernicat
B. Brusch V
Ukunda Eileen
*17.09.01
V: Besal Fatoka
M: Naomi vd. Risjaa Hoeve
Z: Seine
A. Püttgen SG
Masi Bindi Elandra
*05.09.01
V: Rodan of Nyasalaland
M: Masi Bindi Abalisa
Z: Manfred Kroll
M. Kroll SG
Ntchwaidumela Anaya Baba Bambata
*11.10.01
V: Cheyenne of Ka-ul-li's Ridges
M: Heshima y Kimba Bahati
Z: Hofstaedt
A. Lange SG
Masi Bindi Crissa
*15.07.00
V: Helderydge Chivi
M: Schiwa Shingalana
Z.: Kroll
C. Kroll G
Masi Bindi Eona
*05.09.01
V: Rodan of Nyasalaland
M: Masi Bindi Abalisa
Z: Manfred Kroll
Grimm/Mittler G
Bakina v.d. Kalahari Wüste
*26.10.00
V: Helderidge Chivi
M: Ekundu Mawindo Akira
Z: G. & W. Stietz
D. Rattke-Henneberh fehlt
Zungwini Anea
*20.07.96
V: Tatsfield Redregentbandit
M: Eichenbrook Daina
Z: Zühlke
N. Kampf fehlt
Vizara Holland Safara
* 29.11.2000
V: CH Makamo delle Cime Bianche
M: CH Vizara Dazi Yardena
Z: Trappel/v.d. Veer
S. u. H. Dilk fehlt

Nach oben